รายงานตัวชี้วัด "จำนวนและสัดส่วนประชากรในเขตเมือง (2553-2565)"